Oto jak działa analiza wywiadu

Przeanalizuj wywiadTen artykuł jest fragmentem naszego eBooka Nagrywanie, przepisywanie, analizowanie - Przewodnik po przeprowadzaniu wywiadu i transkrypcji.

Książka jest dostępna jako Bezpłatne pobieranieDowiedz się już teraz wszystkiego o transkrypcji & co!


Spis treści tego artykułu

Ocenić rozmowę kwalifikacyjną

W zależności od przeznaczenia stenogramów, po ich sporządzeniu można je wykorzystać na różne sposoby. Z jednej strony można zaczerpnąć z nich najważniejsze stwierdzenia i osadzić je w kontekście badania lub pytania, np. w formie cytatów. Innym rodzajem zastosowania jest analiza treści.

Zasadniczo można dokonać rozróżnienia pomiędzy jakościowe i ilościowe analiza treści można dokonać rozróżnienia. W przypadku analizy jakościowej często stosuje się metodę Mayringa. Jest on skierowany do badaczy z dziedziny edukacji, psychologii, socjologii, nauki o komunikacji i tym podobnych.

Analiza może być jakościowa lub ilościowe. W odniesieniu do jakościowa analiza treści Mayring jest często używany


Jakościowa analiza treści według Mayringa

Powrót do spisu treści

W jakościowej analizie treści teksty, takie jak wywiady, są interpretowane i oceniane w sposób zgodny z regułami w odniesieniu do pytania (por. Majówka 2015 r.). Podstawą jakościowej analizy treści według Mayringa są tzw. Systemy kategorii. Kategorie wraz z ich podkategoriami i odpowiednimi definicjami stanowią centralny element analizy. Ogólnie rzecz biorąc, system kategorii powinien składać się z kategorii, które można wyraźnie od siebie odróżnić.

Centralnym elementem analizy treści według Mayringa są systemy kategorii - kategorie powinny być od siebie wyraźnie odróżnialne

Według Mayringa, istnieją trzy różne techniki transkrypcji:

 • Transkrypcja fonetyczna z IPA w celu odzwierciedlenia dialektu i barwy mowy
 • Transkrypcja literacka, w której zachowany jest dialekt (w alfabecie powszechnym, nie IPA)
 • Tłumaczenie na normalny, pisany język niemiecki.

Według Mayringa ten ostatni wariant jest najodpowiedniejszy, gdy na pierwszy plan wysuwają się tematyczne aspekty treści. Dialekt jest oczyszczony, błędy w konstrukcji zdań poprawione, a styl wygładzony. Wariant ten odpowiada prostemu Zasady transkrypcji z abtipper.de.

Procedura jakościowej analizy treści według Mayringa obejmuje dziewięć kroków. Poniżej przedstawiono pokrótce niektóre główne aspekty tej procedury.

W pierwszym etapie Materiał źródłowy należy określić bardziej precyzyjnie. Głównymi pytaniami są:

Co jest analizowane? (Tylko fragment tekstu czy cały?)
Kto opracował materiał? (Kim jest autor i jakie jest jego wykształcenie?)
Jak dostępne są materiały? (Zwykle w formie zapisu.)

Następnie formułuje się pytanie. Tutaj określa się, na czym ma się skupić interpretacja. Mogą to być np. reakcje emocjonalne, opinie lub intencje.

Pierwszym krokiem jest określenie materiału źródłowego: Co jest analizowane? Kto wyprodukował ten materiał? Jak dostępny jest ten materiał? Po tym następuje sformułowanie pytania

W centrum procedury znajduje się "model przepływu", w którym dokonuje się rozróżnienia pomiędzy Trzy techniki zróżnicowanie:

 1. Wyraźna analiza treści
  Jawna analiza treści polega na wykorzystaniu dodatkowych danych, takich jak informacje ogólne. W ten sposób należy ułatwić zrozumienie zwłaszcza niejasnych fragmentów tekstu. Odpowiednie dane należy zbierać systematycznie i czynić je przejrzystymi w procesie badawczym.

 2. Strukturyzacja analizy treści
  Centralnym elementem strukturyzacji analizy treści jest wyodrębnienie kryteriów, które reprezentują tekst w całości. W tym celu opracowany został system kategorii, który opiera się głównie na wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Strukturalizacja analizy treści jest więc procedurą "dedukcyjną", tzn. istnieją precyzyjne założenia teoretyczne. W strukturalnej analizie treści możliwe jest również pojawienie się nowych treści, a tym samym utworzenie nowych kategorii. Proces ten nazywany jest "indukcyjnym" tworzeniem kategorii.

 3. Podsumowanie analizy treści
  W streszczającej analizie treści teksty są redukowane do ich zasadniczej zawartości. W ten sposób powstaje krótki tekst, który służy jako podstawa do interpretacji. Kategorie są tworzone indukcyjnie, tzn. kategorie rozwijają się na podstawie materiału. Środki lub zasady tej procedury obejmują parafrazę, uogólnienie i formy redukcji.

Model procesu znajduje się w centrum procedury. Można tu rozróżnić trzy techniki: Wyraźna analiza treści, strukturyzująca analiza treści i podsumowująca analiza treści.

Po stworzeniu systemu kategorii należy je zdefiniować i rozgraniczyć od siebie. W tym celu należy zebrać przykłady z tekstu odpowiednio dla danej kategorii. Po tym następuje Interpretacja wyników w odniesieniu do poprzedniego pytania.

Wreszcie, wyniki są interpretowane w odniesieniu do poprzedniego pytania

Etapy robocze jakościowej analizy treści (wg. Majówka 2015 r.)
1. określenie materiału
2. analiza sytuacji pochodzenia
3. cechy formalne materiału
4. określić kierunek analizy
5 Teoretyczne zróżnicowanie pytania badawczego
6. określenie technik analizy, określenie konkretnego modelu procesu
7. definicja jednostek analizy
8. etapy analizy za pomocą systemu kategorii, podsumowanie, eksplikacja, strukturyzacja, sprawdzenie systemu kategorii w odniesieniu do teorii i materiału.
9. interpretacja wyników w kierunku postawionego pytania badawczego, zastosowanie kryteriów jakości merytoryczno-analitycznej

Ilościowa analiza treści

Powrót do spisu treści

Ilościowa analiza treści to systematyczna analiza dużych ilości tekstu, w której w miarę możliwości cel oraz systematycznie możliwe. Również tutaj tworzenie systemu kategorii jest niezbędne do oceny. Zawsze wymagana jest kwantyfikacja, tzn. wszystkie kategorie są liczone według częstotliwości.

Ilościowa analiza treści to systematyczna analiza dużych ilości tekstu - polega na obiektywnej i systematycznej pracy

Centralnym krokiem w procedurach ilościowych jest późniejsze Ocena statystyczna wyników według częstości występowania i w odniesieniu do pytania badawczego.

Centralnym krokiem w ilościowej analizie treści jest statystyczna ocena wyników według częstości.


Narzędzia do oceny transkryptów

Powrót do spisu treści

Inną metodą, która jest szczególnie pomocna w ilościowej analizie treści, jest komputerowo wspomagana analiza danych. Dane mogą być analizowane za pomocą specjalnego oprogramowania. Zwłaszcza w przypadku większych ilości danych, wykorzystanie oprogramowanie specjalne danych, zastosowanie takiego oprogramowania ułatwia strukturyzację i organizację danych. Do najczęściej stosowanych pakietów oprogramowania w dziedzinie transkrypcji należą MAXQDA oraz f4analiza.

Do oceny można również wykorzystać specjalne programy - ułatwiają one strukturyzację i organizację danych. Najbardziej znane to MAXQDA i f4analyse.

 

Analiza za pomocą MAXQDA

MAXQDA oferuje wiele innych funkcji, które wykraczają poza analizę tekstu:

 • Odczytywanie, edytowanie i kodowanie danych
 • Parafrazy
 • Tworzenie notatek
 • Opcje wizualizacji (np. liczba kodów w różnych dokumentach)
 • Porównania grupowe
 • Analiza kombinacji kodów i zakresu kodowania
 • Import i eksport danych demograficznych (zmiennych) z i do SPSS oraz Excel
 • Importuj wyniki ankiet z Survey Monkey
 • Import stron internetowych lub części stron internetowych
 • Funkcja wyszukiwania
 • Przepisywanie materiałów audio i wideo
 • Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
 • Georeferencje
 • Kodowanie za pomocą emotikonów i symboli
 • Eksport do tekstu, Excela, HTML, XML
 • Tworzenie tabel częstotliwości i wykresów
 • Opisowe i inferencyjne analizy statystyczne
 • Możliwość tworzenia folderów
 • Kodowanie danych audio/video bez istniejącego transkryptu
 • Zmienne do wybierania określonych grup tekstów lub kodów
 • Porównaj częstotliwości kodów dla różnych grup tekstów
 • Wykorzystanie wielu grup użytkowników w jednym projekcie
 • Ułóż teksty, kody, notatki, zakodowane fragmenty tekstów i wolne obiekty na białej powierzchni i połącz je strzałkami.
 • Wyświetlanie tekstów jako obrazów
 • Lista częstotliwości słów i listy słów do liczenia częstotliwości słów dla tekstów, grup tekstów lub kodów. (dodatkowy moduł wraz z kosztami)
 • Przeprowadzanie ocen statystycznych (moduł StatsPro)

Ponadto MAXQDA the Zgodność z dużo większą ilością formatów plików niż w przypadku f4analiza. Przetwarzane mogą być nie tylko wszystkie popularne formaty audio, ale także wiele innych źródeł, takich jak PDF, XLSX, JPG, dane wideo czy tweety.

W przypadku MAXQDA kompatybilność jest znacznie bardziej zróżnicowana niż w przypadku f4analyse.

 

Analizuj za pomocą f4analysis

Oprogramowanie f4analyse jest ograniczone do kilku podstawowych funkcji. F4analyse jest oferowany w pakiecie z f4transkript. Cena waha się od 50 euro (dla studentów, na 6 miesięcy) do 500 euro (za licencję USB). Oprogramowanie to jest szczególnie dla małych ilości danych (do 30 wywiadów) odpowiednie. Funkcje te obejmują, oprócz funkcji f4transcript:

 • Pomaga czytać pliki rtf
 • Strukturyzacja odniesień, możliwość filtrowania ekscytujących fragmentów
 • Ustalenia mogą być odnotowane
 • Wyniki można w przejrzysty sposób wyeksportować do Worda i przygotować jako raport wynikowy
 • Zapisz adnotacje jako notatki
 • Uwagi dotyczące tekstu i kodów
 • Notatki są kodowalne
 • Opracowanie kodów i dopasowanie tekstu i notatki
 • Przejrzyste przedstawienie systemu kodów, przedstawienie za pomocą różnych kolorów
 • Zakodowane fragmenty tekstu mogą być łatwo filtrowane i porównywane

F4analysis ogranicza się do najważniejszych funkcji podstawowych - program jest szczególnie przydatny dla małych ilości danych

Jeśli porównamy dwa programy f4 i MAXQDA, to można powiedzieć, że f4 jest bardziej odpowiedni dla początkujących, ponieważ oferuje uproszczoną obsługę dzięki znacznie mniejszym rozmiarom. Zakres funkcji oferuje uproszczoną użyteczność. MAXQDA, z drugiej strony, powinna być używana do obszernych projektów z wieloma wymaganiami lub jeśli potrzebny jest specjalny format pliku, którego f4 nie może przetworzyć. Innym bardzo specjalnym programem, który jest również używany do oceny transkryptów jest "EXMARaLDA".

F4analyse jest bardziej odpowiedni dla początkujących, oferuje uproszczoną użyteczność. W MAXQDA funkcje są bardziej złożone - program ten jest szczególnie polecany do bardziej rozbudowanych projektów.


Zamów teraz transkrypcję na abtipper.de! 

✅ Jak oceniasz rozmowę kwalifikacyjną?

Cel Ocena rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia pytań badawczych w sposób ustrukturyzowany.

Aby móc ocenić wywiad, musi on być najpierw spisywaćw ten sposób przenosząc je do formy pisemnej.

Ocena powinna odbywać się zgodnie z ogólnie uznaną procedurą. Podstawowym rozróżnieniem jest analiza jakościowa i ilościowa. Metoda analizy powinna być ustalona jeszcze przed przeprowadzeniem wywiadów, ponieważ ma ona duży wpływ na wyniki badania. Przewodnik do wywiadu i Technika zadawania pytań ma.

Czym jest jakościowa analiza treści?

W jakościowa analiza treści Jakościowa analiza treści, aspekty istotne dla pytania badawczego są wyprowadzane ze zrozumienia treści odpowiedzi respondenta.

Popularną metodą jest jakościowa analiza treści według Mayringa. Analiza przeprowadzana jest w modelu trzyetapowego procesu:
1) Analiza treści jawnej: Systematyczne zbieranie i wyjaśnianie wszystkich informacji z wywiadu.
2) Strukturyzacja analizy treści: kategoryzacja treści
3) Podsumowanie analizy treści: podsumowanie istotnych aspektów.

✅ Co to jest ilościowa analiza treści?

W ilościowa analiza treści wywiad jest oceniany za pomocą metod statystycznych. Wnioski mogą być wyciągnięte na podstawie korelacji pomiędzy różnymi aspektami (konstruktami).

✅ Jakie programy pomagają w analizie treści?

W odniesieniu do Analiza treści istnieją pewne programy komputerowe, które wspierają podejście strukturalne.

Znane są tu między innymi MAXQDA i f4analyse. Stenogramy różnią się pod względem przydatności w zależności od metody analizy. Należy je zatem wybrać zgodnie z procedurą.

Rozpoczynamy Twój projekt już dziś: Zamów ofertę