Plan interview, bereid interview voor

Analyseer interviewDit artikel is een uittreksel van ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is verkrijgbaar als Gratis downloadenKom nu alles te weten over transcriptie & co!


Inhoudsopgave van dit artikel


Planning gesprek

 

Wat is een interview en welke soorten interviews zijn er?

Terug naar de inhoudsopgave

Een interview is een gesprek dat plaatsvindt tussen een interviewer en een geïnterviewde om informatie of meningen te verzamelen over een bepaald onderwerp.

In een interview stelt de interviewer vragen en de geïnterviewde geeft antwoorden. Interviews kunnen worden gebruikt in verschillende contexten en gebieden, zoals journalistiek, HR of marktonderzoek. Een interview kan zowel schriftelijk als mondeling of audiovisueel worden afgenomen. Het doel van het interview is informatie of meningen te verzamelen om een onderwerp of persoon beter te begrijpen.

Er zijn verschillende soorten interviews die verschillende technieken en benaderingen vereisen, afhankelijk van de context en het doel. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Gestructureerd interviewIn een gestructureerd interview worden vooraf bepaalde vragen gesteld die alle gesprekspartners moeten beantwoorden. Dit maakt een gestandaardiseerde beoordeling en vergelijkbaarheid van de antwoorden mogelijk.
 • Ongestructureerd interviewIn tegenstelling tot het gestructureerde interview zijn er in het ongestructureerde interview geen vooraf bepaalde vragen. In plaats daarvan kan de interviewer flexibel reageren op de antwoorden van de gesprekspartner en spontaan verdere vragen stellen.
 • Semigestructureerd interview: Hier worden sommige vragen vooraf gesteld, terwijl de interviewer ook ruimte laat voor spontane vragen en uitbreidingen.
 • Diepgaand interviewDit type interview richt zich op de meningen, opvattingen en houdingen van de ondervraagde. De interviewer gebruikt open vragen om de gedachten en emoties van de ondervraagde beter te begrijpen.
 • FocusgroepinterviewIn een focusgroepinterview wordt een groep mensen samengebracht om hun meningen en ervaringen over een bepaald onderwerp te delen en te bespreken. De interviewer begeleidt de discussie om belangrijke informatie te verzamelen.
 • Telefonisch interview: Een telefonisch interview is een interview dat via de telefoon wordt afgenomen. Het wordt vaak gebruikt bij marktonderzoek en werving wanneer een persoonlijk gesprek niet mogelijk of praktisch is.
 • Online interview: Hier wordt het interview afgenomen via online platforms zoals Skype of Zoom. Het online interview biedt de mogelijkheid om interviews over grote afstanden af te nemen en tijd en reiskosten te besparen.

De planning van een interview

Terug naar de inhoudsopgave

Bij de planning van kwalitatieve interviews zijn een overeenkomstige aanlooptijd en buffertijden onontbeerlijk. Dit is vooral belangrijk omdat het van de ondervraagde afhangt of en wanneer het interview kan plaatsvinden. Voor drukbezette mensen heeft een interview voor een onderzoeksartikel misschien niet de hoogste prioriteit, zodat een dergelijke afspraak vaak wordt uitgesteld of afgezegd.

De volgende stappen worden aanbevolen bij het plannen van de interviews aanbevolen:

Vaststelling van de behoeften aan interviews
Ook al werkt het in werkelijkheid vaak andersom, de benodigde gesprekspartners moeten worden geïdentificeerd vanuit de belangstelling belang. Dus voordat u iemand benadert, moet u goed nadenken over waarom juist deze persoon belangrijk is voor uw onderzoek en welke vragen u wilt stellen.

De ideale gesprekspartner moet voortvloeien uit de onderzoeksinteresse.

De interviewpartner benaderen
Zodra u het ideale profiel van een gesprekspartner hebt bepaald, kunt u potentiële gesprekspartners meestal snel vinden door een eenvoudige zoekopdracht op internet.

De gemakkelijkste manier om hen te overtuigen aan het interview deel te nemen is per telefoon. E-mails leiden vaak tot vertraagde reacties, als het juiste e-mailadres al gevonden kan worden.


De gemakkelijkste manier om de gesprekspartner te benaderen is per telefoon.

Een vriendelijke benadering via de telefoon zal idealiter leiden tot een onmiddellijke Afspraak voor het interview. Dit kan gebeuren met de ondervraagde zelf of via zijn secretariaat. Ook als u niet weet welke persoon voor het onderwerp verantwoordelijk is of als u geen aansluiting hebt, kunt u via de telefooncentrale vriendelijk te woord worden gestaan.


Bij het maken van een afspraak helpt het om een vriendelijke benadering - de afspraak De afspraak kan worden gemaakt met de persoon rechtstreeks of via hun De afspraak kan rechtstreeks met de ondervraagde of via zijn secretaresse worden gemaakt.

U moet volhardend blijven en u niet laten afschrikken. Dit kan beter als u van tevoren bedenkt hoe uw gesprekspartner baat zou hebben bij het gesprek. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de resultaten beschikbaar worden gesteld. Andere te plannen onderwerpen zijn de plaats en het tijdstip, de taal, de technische uitrusting, de structuur van de inhoud, alsmede juridische kwesties en gegevensbescherming, die in de volgende punten kort zullen worden besproken.


Ter plaatse of per telefoon en internet - waar vindt het interview plaats?

Interview voorbereiding

Terug naar de inhoudsopgave

Wat de locatie betreft, is het van belang te verduidelijken of het interview persoonlijk moet plaatsvinden dan wel per telefoon of videoconferentie. Als de locatie verder weg is, is er eigenlijk niet veel voordeel te halen uit een persoonlijke afspraak, aangezien de kosten en de tijd die ermee gemoeid zijn hoog zijn. De kwaliteit van de resultaten gaat er niet of nauwelijks op achteruit, zelfs niet bij een goed gepland en uitgevoerd telefonisch of Skype interview.

Op de volgende pagina vindt u een gedetailleerde gids voor interviews op afstand, d.w.z. interviews per e-mail, telefoon of Skype.

Bij afspraken op locatie moet er beslist voor worden gezorgd dat er volledige aandacht is en een goede akoestiek, zodat het gesprek zonder onderbreking kan worden opgenomen. Ook al lijken ze aantrekkelijk voor een informeel gesprek, ze zijn over het algemeen niet geschikt Drukke plaatsen zoals cafés of restaurants zijn over het algemeen niet geschikt voor goede interviews, omdat afleiding en lawaai het gesprek en de opname storen.


Let op: Hoog geluidsniveau: Drukke plaatsen zijn over het algemeen niet geschikt voor goede interviews.

De plaats waar de ondervraagde woont of werkt is zeer geschikt, aangezien de ondervraagden zich gewoonlijk opener en meer ontspannen opstellen op een vertrouwde plaats. Vertrouwde plaats zijn doorgaans opener en ontspannener en kunnen in geval van twijfel ook vragen die onbeantwoord blijven onmiddellijk ophelderen, bijvoorbeeld met een korte zoektocht in de ter plaatse beschikbare documenten.


In een vertrouwde omgeving zijn de zijn de ondervraagden opener en meer ontspannen.


Tijdens een langer gesprek is het zinvol om drankjes en hapjes te verstrekken. Er zij echter op gewezen dat koekjes en dergelijke tot storende en etende geluiden kunnen leiden en zo de opname
kunnen verstoren.

Bij gesprekken op afstand moet altijd een testopname worden gemaakt vóór het eigenlijke gesprek. testopname vóór het eigenlijke interview. Het is altijd mogelijk dat achtergrondgeluiden het gesprokene overstemmen, waardoor de woorden van de geïnterviewde onverstaanbaar worden. Voor dit doel wordt een aantal opname-apps aanbevolen. Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende pagina over Interviews op afstand.


Duur van het interview / Hoe lang duurt een interview?

Duur van het interview

Terug naar de inhoudsopgave

Als basisregel geldt dat bijna elk onderwerp in een goed gestructureerd en gericht interview kan worden besproken binnen 1 - 1,5 uur tijd. Een langere duur leidt er vaak toe dat zowel de ondervraagde als de interviewer hun concentratie verliezen, met als gevolg dat aspecten worden besproken die niet meer bij het oorspronkelijke onderwerp passen.


Voor een goed gestructureerd interview moet 1 - 1,5 uur worden ingepland - voor voor een goed gestructureerd interview - voor langere interviews kan de concentratie snel snel afnemen.

Het is vooral belangrijk dat het tijdschema vooraf wordt besproken, d.w.z. dat van meet af aan duidelijk is hoeveel tijd de gesprekspartner heeft. De afzonderlijke vragen moeten dan over de beschikbare minuten worden verdeeld en dit schema moet nauwgezet worden gevolgd, anders kunnen er aan het eind van de tijd nog vragen openstaan. Dit geldt echter niet voor een weinig of gedeeltelijk gestructureerd interview.

De interviewer moet ruim van tevoren ter plaatse zijn en de opname al voor het interview hebben voorbereid en getest.

Als ruwe richtlijn kan met het volgende rekening worden gehouden 3-4 open vragen in 10 minuten besproken kunnen worden. Bij 10 open vragen moet u hiervoor ongeveer een half uur inplannen. Als er minder tijd beschikbaar is, moet het onderwerp worden ingeperkt. Het beantwoorden van gesloten vragen neemt navenant minder tijd in beslag.


Er moet meer tijd worden uitgetrokken voor open vragen meer tijd dan voor gesloten vragen gesloten vragen - in 10 minuten kunnen ongeveer 3-4 open vragen verduidelijkt kunnen worden.

Indien er verschillende interviews na elkaar plaatsvinden, moet er voldoende tijd tussen de afzonderlijke interviews worden gelaten, aangezien de werkelijke tijd van de interviews vaak moeilijk te berekenen is.

Als algemene regel geldt dat u voor elk gesprek ter plaatse wat materiaal moet meebrengen en ook vóór de afspraak moet dubbelchecken of u alles bij u hebt.

Interview materiaal

 • Interview gids
 • Voldoende papier (voor aantekeningen en schetsen)
 • Infoblad met informatie over de achtergrond en het doel van het interview
 • Schrijfgerei (potlood, biros)
 • Opname apparaat
 • Reservebatterijen of stroomkabel
 • Camera
 • Visuele hulpmiddelen (indien nodig)

Taal: In welke taal voert u het interview?

Taal interview

Terug naar de inhoudsopgave

Als de interviewer en de ondervraagde verschillende talen spreken, spelen verschillende factoren een rol bij de selectie voor het interview.

Indien mogelijk moet de ondervraagde in zijn of haar moedertaal worden geïnterviewd. moedertaal om welsprekend en spontaan te kunnen antwoorden. Idealiter komt de taal ook overeen met de taal van de evaluatie (bijv. de masterproef). Op die manier kunnen uitspraken direct worden overgenomen voor verdere verwerking en hoeven ze niet meer te worden vertaald.

De gemakkelijkste manier om interviews worden afgenomen in de eigen moedertaal - Idealiter is dit ook de de taal van de evaluatie.

Opnamen met sterke Dialect kan latere transcriptie en evaluatie aanzienlijk bemoeilijken. Bij dergelijke sprekers verdient het daarom aanbeveling om aan het begin en ook tijdens het gesprek op een vriendelijke manier erop te wijzen dat de antwoorden zo mogelijk in het Hoogduits moeten worden gegeven. Indien afzonderlijke woorden door dialect of uitspraak niet verstaanbaar zijn (bv. mompelen), is het raadzaam dit onmiddellijk te vragen, omdat dit anders tijdens de transcriptie of de evaluatie meestal niet meer kan worden opgehelderd.


Dialect kan transcriptie en analyse - als individuele woorden individuele woorden niet begrepen worden, moet het onmiddellijk gevraagd worden. moet onmiddellijk worden gevraagd.

Gewoonlijk imiteren deelnemers aan een gesprek onbewust het gedrag van de ander. Als de ondervraagde bijzonder snel, mompelend of onduidelijk spreekt, moet de interviewer op zijn beurt bijzonder langzaam, duidelijk en helder spreken. Dit verbetert meestal automatisch de verstaanbaarheid van de ondervraagde.

Als bepaalde technische technische termen of vreemde woorden Indien tijdens het interview bepaalde technische termen of vreemde woorden worden gebruikt die de ondervraagde wellicht niet onmiddellijk kent, is het raadzaam deze vooraf te definiëren.

Het is de moeite waard om technische vreemde woorden voor het interview onderzoek en definiëren ze voordat de definieer ze - als het interview is vreemde taal, de belangrijke woordenschat moet ook moet ook voorbereid zijn.

Sollicitatiegesprekken in een vreemde taal vereisen een speciale voorbereiding: vragen, mogelijke technische termen en belangrijke woordenschat moeten van tevoren worden onderzocht en voorbereid. Het komt erop neer dat u van tevoren eerlijk moet inschatten of uw eigen taalvaardigheid voldoende is om eventuele subtiliteiten te begrijpen en te reageren op spontane ontwikkelingen in het gesprek.


Groepsinterview of individueel interview?

Interview gids

Terug naar de inhoudsopgave

Bij de keuze tussen groeps- en individuele interviews lijkt het op het eerste gezicht vaak aantrekkelijk dat met een groep verschillende personen tegelijk kunnen worden geïnterviewd, waardoor tijd wordt bespaard. Er zij echter op gewezen dat individuele interviews gewoonlijk veel doelgerichter en gestructureerder zijn en daarom beter geschikt voor evaluatie. Groepsinterviews ontwikkelen vaak een Momentumwaardoor het interview afwijkt van een eerder gepland kader. Bovendien nemen bepaalde personen vaak een groter deel van de toespraak voor hun rekening ten koste van andere, meer gereserveerde deelnemers.


Individuele interviews zijn vaak meer gestructureerd dan groepsinterviews -. Groepsinterviews ontwikkelen meestal ontwikkelen een eigen dynamiek.

Groepsinterviews zijn altijd bijzonder geschikt wanneer juist deze dynamiek en discussie tussen de deelnemers gewenst is en centraal staat in het onderzoeksbelang.

Groepsinterviews zijn in ieder geval tijdrovender, waarmee bij de planning rekening moet worden gehouden. Als er meerdere personen zijn, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de Opnametechniek rekening worden gehouden. In de meeste gevallen volstaat een microfoon of een mobiele telefoon niet als opnameapparaat, maar moeten meerdere opnameapparaten zo dicht mogelijk bij de deelnemers worden geplaatst.


Een goede opnametechniek is opnametechniek is bijzonder belangrijk.

Bij groepsdiscussies is het ook heel gewoon dat individuele deelnemers spontaan van plaats veranderen, iets op een flip-over of iets dergelijks schetsen, of zelfs staand spreken. De opnametechnologie moet ook dergelijke speciale gevallen kunnen vastleggen.

Als een sprekersopdracht belangrijk is voor de latere evaluatie, moet een video-opname worden gemaakt als er meerdere sprekers zijn. video-opname of is een sprekersprotocol onontbeerlijk. In het laatste geval wordt in een eenvoudige tabel vastgelegd welke persoon op welk moment spreekt (via persoonlijke afkortingen), zodat dit in de latere transcriptie correct kan worden toegewezen. Vaak wordt de geïnterviewden aan het begin van het interview gevraagd voor elke bijdrage hun naam te noemen. De ervaring leert echter dat dit meestal niet tot het einde van het interview wordt volgehouden.


Video-opnamen zijn goed voor groepsinterviews - Deze vergemakkelijken onder andere de sprekerstoewijzing tijdens transcriptie.

Tijdens het gesprek, een strikte Matiging is van cruciaal belang voor de te verkrijgen inzichten. De moderator moet de discussie structureren volgens het richtsnoer en voorkomen dat wordt uitgeweken naar andere onderwerpen. Als er echter onder de deelnemers interessante discussies ontstaan, moet de moderator zich af en toe kunnen terugtrekken om de dynamiek van zo'n discussie niet te onderbreken. In principe stellen de deelnemers het meestal op prijs wanneer de moderator duidelijke mededelingen doet over de organisatorische hoekstenen van de discussie (bv. pauzes) en daarvoor niet kiest voor een langdurig consensueel zoekproces.


In het geval van groepsdiscussies moet een moderator worden aangesteld om de discussie te leiden en de structuur te handhaven. en houdt de structuur in stand.

Het is raadzaam dat de deelnemers aan de groepsdiscussie zoveel mogelijk verschillende meningen en stellingen vertegenwoordigen. Dit levert boeiende discussies op die de tegengestelde argumenten scherp tegenover elkaar kunnen stellen.

Als de deelnemers elkaar nog niet kennen, is een voorstelronde aan te bevelen. Voor een groepsdiscussie is een uitgebreide inleiding in ieder geval aan te bevelen. inleidingwaarin het kader voor de volgende discussie wordt geschetst.

Om het kader voor een groepsdiscussie te schetsen kader voor een groepsdiscussie, is het een introductie.

Als u wilt dat wij een groepsdiscussie transcriberen, kunt u hier meer informatie vinden over het transcriberen van groepsdiscussies.


 

Voor- en nadelen van groepsdiscussies

Voordelen:

 • Meer ontspannen sfeer, dus grotere betrokkenheid
 • Grotere verscheidenheid aan onderwerpen
 • Langere duur (meningen en achtergronden kunnen beter worden vastgelegd)
 • Verschillende meningen
 • Kosten- en tijdsbesparing door het combineren van verschillende interviewpartners
 • Groepsinteracties leveren nieuwe inzichten op en stimuleren herinneringen


Nadelen:

 • Slechts beperkt aantal vragen mogelijk door interviewleider
 • Individuele deelnemers kunnen de groep domineren
 • Deelnemers kunnen elkaar beïnvloeden
 • De dynamiek van het gesprek maakt aantekeningen moeilijk
 • Risico van afdwalen van het onderwerp
 • Evaluatie is tijdrovender (omdat bijvoorbeeld de toewijzing van sprekers vaak niet erg eenvoudig is).

Ontwikkelen en structureren van interviewvragen

Terug naar de inhoudsopgave

Een goede structuur van een vragenlijst kan in deze gids slechts worden aangestipt. Aangezien deze in elk interview een centrale rol speelt, is het raadzaam dit onderwerp grondig te bestuderen. Er bestaat een hele reeks relevante literatuur over dit onderwerp.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interviews met verschillende structuren

1.Minder gestructureerd interview

 • Open vragen
 • Aanvullende vragen, wijzigingen in de formulering van een vraag en follow-up vragen toegestaan
 • Hoofdzakelijk gebruikt aan het begin van een onderzoek om verbanden vast te stellen
 • Ook wel een diepgaand of intensief interview genoemd
 • Gaat zeer diep en breed, zeer vrije conversatie
 • Meestal alleen rudimentaire gids en enkele thematische groepen
 • Hoge mate van vrijheid voor onderzoekers, kunnen individueel reageren op respondenten

Voordeel: Grote winst in kennis, vooral detailkennis, meer ruimte voor eigen formulering, gaat meer de diepte in.

Nadeel: Interviewer moet ervaren en deskundig zijn, resultaten kunnen aan het eind niet gestandaardiseerd worden.

2. semi-gestructureerd interview

 • De vragen zijn voorbereid en geformuleerd, maar de volgorde blijft open
 • Er wordt een interviewgids gebruikt
 • Spontane vragen of reacties op onderwerpen zijn ook mogelijk

Voordeel: Resultaten zijn beter vergelijkbaar

Nadeel: Ook hier is ervaring van de interviewer noodzakelijk, interviewer heeft invloed op het onderzoek

3. zeer gestructureerd interview

 • Gesloten vragen met meerdere antwoordmogelijkheden (of ja/nee keuze)
 • De inhoud, het aantal, de volgorde en de formulering van de vragen zijn nauwkeurig omschreven
 • In het geval van meerdere categorieën, geen overlapping van antwoorden en positieve en negatieve antwoordopties in evenwicht
 • Meestal gebruikt in de eindfase van het onderzoek
 • Asymmetrische communicatiestructuur, de interviewer mag niet reageren op vervolgvragen van de ondervraagde, zeer ver verwijderd van een normaal gesprek
 • Methodische verwerking van de vragenlijst
 • De inhoud, het aantal, de volgorde en de formulering van de vragen zijn nauwkeurig omschreven

Voordelen: Zeer goede vergelijkbaarheid van resultaten, interviewer hoeft niet te worden opgeleid, het interview kan ook door iemand anders worden afgenomen, hoge standaardisatie en dus goede vergelijkbaarheid van gegevens, veel mensen kunnen in korte tijd worden geïnterviewd.

Nadeel: Exacte en zorgvuldige procedure belangrijk, weinig ruimte voor fouten of afwijkingen. Aanvullende informatie kan verloren gaan door vooraf bepaalde antwoorden.

Niet alleen de inhoud van de vragen is belangrijk, maar ook hoe ze zijn geformuleerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open ("Hoe voelde u zich op dat moment in de situatie?") en gesloten ("Bent u voor of tegen?"). De vragen. Vooral voor open vragen is het interview zeer geschikt als gegevensverzamelingsmethode. Als men vooral op zoek is naar antwoorden op gesloten vragen of pure feiten wil vragen, is een vragenlijst daarvoor vaak voldoende, een interview is dan helemaal niet nodig.


Open vragen zijn bijzonder goed voor een interview - gesloten vragen vragen kunnen ook via een kunnen ook beantwoord worden via een vragenlijst.

Bij open vragen zijn de antwoorden soms moeilijk te voorspellen, zodat frequentere follow-up en verduidelijking noodzakelijk is. Open vragen worden gewoonlijk gesteld als W question (narratief-genererende vraag) bedoeld om de ondervraagde tot een langere monoloog te bewegen.


W-vragen moedigen de ondervraagde aan om meer gedetailleerde antwoorden te geven.

 

Open vragenGesloten vragen
De respondent moet onthoudenDe respondent moet iets herkennen
Minder antwoordenMeer antwoorden
De ondervraagde denkt intensief voor zichzelfMogelijk suggestief effect
Meer betrokkenheid en belangstelling van de respondent, omdat de situatie meer op een gesprek lijktGrotere uniformiteit van de antwoorden, dus betere vergelijkbaarheid
Doel: verkenning van het probleemgebiedDoel: Testen van de hypothesen

De opening van het gesprek is bijzonder belangrijk, omdat daarmee de basis wordt gelegd voor de rest van het gesprek. De inleiding moet van tevoren worden ontworpen en geoefend. Een goed interview begint met het vaststellen van een open en vriendelijke sfeerb.v. door middel van koetjes en kalfjes. Aan het begin moet de bereidheid van de ondervraagde om deel te nemen aan het interview worden erkend en moet het algemene onderwerp van het onderzoek worden toegelicht. Informatie over gegevensbescherming moet ook meteen bij het begin worden gegeven. Gegevens die moeten worden gevraagd (leeftijd, opleiding, enz.) moeten aan het eind worden gevraagd, als ze al worden gevraagd, of beter in een aparte vragenlijst worden opgenomen.

Een open en vriendelijke sfeer belooft een goed begin van het gesprek.

De beslissende en mogelijk controversiële vragen moeten niet meteen aan het begin worden gesteld, maar beginnen met onproblematische vragen. Dit geeft de ondervraagde de gelegenheid om aan de situatie te wennen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de ondervraagde de (theoretische) voorafgaande overwegingen niet kent. De vragen moeten daarom zo eenvoudig en minder ingewikkeld mogelijk worden geformuleerd. Het helpt om dit te doen, Mock interviews Het helpt om gesprekken te voeren waarin u kunt nagaan hoe vragen worden ontvangen, welke misverstanden er ontstaan en om zelf aan de gesprekssituatie te wennen.


De vragen moeten zo eenvoudig en minder complex geformuleerd worden - Proefgesprekken helpen bij voorbereiding.

De vragenlijst biedt de structuur van het interview. De interviewer moet dus alle vragen daaruit uit het hoofd kennen. Dit maakt het ook mogelijk voor hem/haar om tussen individuele vragen te springen, afhankelijk van het verloop van het gesprek en dus niet om Natuurlijke interview situatie niet te veel beïnvloed worden door de gegeven structuur. Korte aantekeningen over de beantwoorde vragen helpen bij het formuleren van vervolgvragen. Een volledige transcriptie tijdens het interview is gewoonlijk zeer storend, tijdrovend en niet nuttig; dit wordt dan gedaan door de transcriptie.

De vragen moeten uit het hoofd geleerd worden uit het hoofd - dit helpt bij het creëren van een natuurlijke gesprekssituatie.

Daarnaast zijn er de volgende praktische tips voor het voeren van een goed gesprek. praktische tips:

 • Stel geen suggestieve vragen ("Bent u het met mij eens dat...?")
 • Terughoudendheid en de ondervraagde laten praten, niet bang zijn voor pauzes in het gesprek.
 • Geen oordelen of commentaar geven op de uitspraken, maar aandacht geven door middel van kleinere signalen zoals knikken met het hoofd of geluiden van erkenning
 • Laat de ander uitpraten
 • Werk niet chronologisch door de gids, maar let op het natuurlijke verloop van het gesprek.

Het is ook zinvol de gids of althans de vragen ervan van tevoren aan de ondervraagde te verstrekken, zodat hij of zij zich op de vragen kan voorbereiden.

Typische beginnersfouten

 • Te frequente vragen en dus overheersende communicatiestijl
 • Te aarzelend om te vragen
 • Suggestieve vragen en richtsnoeren
 • Te veel evaluatieve of commentaarverklaringen
 • Problemen om de ander te laten praten en te luisteren
 • Dogmatisch volgen van de discussiegids
 • De vragen worden twee keer gesteld

Interviews en gegevensbescherming

Terug naar de inhoudsopgave

Ten laatste door de besprekingen over de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR) heeft het thema gegevensbescherming aan belang en aandacht gewonnen.

Het belangrijkste is hier dat de respondent transparant en volledig wordt geïnformeerd over het doel van de enquête en het verdere gebruik van de gegevens. In het beste geval moet deze informatie schriftelijk worden vastgelegd en worden overhandigd. De Toestemming van de ondervraagde moet vóór het interview worden verkregen, anders bestaat het risico dat de resultaten niet worden gebruikt.

In het bijzonder moet de ondervraagde worden meegedeeld hoe het interview zal worden opgenomen en opgeslagen, of de verklaringen anoniem of met naam en toenaam zullen worden gebruikt, en of het interview geheel of gedeeltelijk zal worden gepubliceerd, bv. in de Aanhangsel van het proefschrift.

Nog voor het interview de ondervraagde moet worden geïnformeerd over geïnformeerd over het doel en toestemming voor de toestemming voor verdere verwerking worden verkregen.

Een gegevensbeschermingsovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam van de respondent
 • Details van de interviewgids
 • Doel van de werkzaamheden, beoogd gebruik van de gegevens
 • Toestemming voor het gebruik van de (eventueel geanonimiseerde) gegevens voor het beoogde doel
 • Aard van de anonimisering van de gegevens en zorg voor de gegevensbeveiliging
 • Type opname
 • Hoe de gegevens worden doorgegeven (bv. aan de universiteit)
 • Plaats en duur van opslag

De gesprekspartner moet uitdrukkelijk instemmen met de behandeling van deze gegevens, hetzij schriftelijk door ondertekening, hetzij mondeling aan het begin van de opname.


Bestel uw transcriptie nu bij abtipper.de!


Verdere vragen en antwoorden

✅ Hoe moet je een interview plannen en voorbereiden?

De volgende punten moeten worden gepland voor een succesvolle plannen en voorbereiden en voorbereiden en bespreken met de geïnterviewde:
- Plaats van het interview (persoonlijk, telefonisch, via Skype of Zoom)
- Duur van het interview
- Taal van het interview
- Individueel of groepsinterview (als er meerdere geïnterviewden zijn)
- Handleiding voor het interview
- Gegevensbescherming

✅ Moet een interview ter plaatse of via telefoon/internet worden afgenomen?

Wanneer een interview wilt afnemen en dit is mogelijk, dan is een persoonlijk gesprek voor een interview nuttig om ook non-verbale uitspraken te horen.

In principe is de kenniswinst echter bijna even groot bij een interview via telefoon of internet als bij een persoonlijk gesprek. Voor het succes van dergelijke interviews is het echter belangrijk een aantal tips te volgen Interviews op afstand.

Hoe lang moet een interview duren?

Als basisregel geldt dat bijna elk onderwerp in een goed gestructureerd en gericht interview binnen 1 - 1,5 uur kan worden besproken.

Een langere duur leidt vaak tot concentratieverlies bij zowel de geïnterviewde als de interviewer, waardoor aspecten worden besproken die niet meer bij het oorspronkelijke onderwerp passen. Om niet uit te weiden is het raadzaam een interviewleidraad te gebruiken. interviewleidraad.

✅ Welke gegevensbescherming moet men naleven tijdens een interview?

De belangrijkste regel inzake gegevensbescherming bij een interview is het op transparante wijze bespreken van de opname, de opslag, het verdere gebruik, de publicatie en de verwijdering van de gegevens en de inhoud.

Een overeenkomst inzake gegevensbescherming moet het volgende bevatten:
- naam van de geïnterviewde
- details van de interviewleidraad
- doel van het werk, beoogd gebruik van de gegevens
- toestemming om de (eventueel geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het beoogde doel. geanonimiseerde) gegevens voor het beoogde doel
- soort anonimisering van de gegevens en zorg voor de beveiliging van de gegevens
- soort opname
- soort en wijze van doorgifte van de gegevens (bv. aan de universiteit)
- plaats en duur van de opslag

We starten uw project vandaag nog: