Toepassingsgebieden van een transcriptie

Analyseer interviewDit artikel is een uittreksel van ons eBook Opnemen, uittypen, analyseren - gids voor interviewen en transcriptie.

Het boek is verkrijgbaar als Gratis downloadenKom nu alles te weten over transcriptie & co!


Inhoudsopgave van dit artikel


 

Behoefte aan transcriptie

 

 

Waar zijn afschriften voor nodig?

Terug naar de inhoudsopgave

Er zijn tegenwoordig Er zijn vele manieren en gelegenheden om een interview af te nemen.. Bijvoorbeeld, interviews dienen de Vorm van de presentatieb.v. in kranten, of ook als Onderzoeksinstrumenten op het gebied van wetenschap en marktonderzoek.

Interviews worden gewoonlijk mondeling afgenomen en kunnen gaan over personen, feiten of meningen. Met behulp van audio- of video-opnameapparatuur worden interviews opgenomen, hetzij in direct contact, hetzij via telefoon of videoconferentie.

Voor de verdere verwerking en/of analyse van de interviews is het opschrijven, d.w.z. de Transcriptie is een noodzakelijke, zij het meestal tijdrovende, stap in het proces. (zie ook Transcriptie Definitie) Aangezien afschriften op vele manieren kunnen worden gebruikt en andere aspecten dienovereenkomstig op de voorgrond staan, hangt de procedure af van het doel van het gebruik.

Interviews kunnen op vele manieren worden gebruikt, b.v. als een vorm van presentatie of als onderzoeksinstrument - de transcriptieprocedure hangt af van het doel van het gebruik.

Transcriptie komt bijzonder vaak voor in het kader van interviews. De transcripties zijn de schriftelijke documentatie van wat er is gezegd. Enerzijds dienen zij als geheugensteun en anderzijds vormen zij de basis voor de analyse en de verwerking van de verkregen gegevens.

Transcripties kunnen op vele manieren worden ontworpen en gebruikt. Zij hebben derhalve een brede waaier van gebruiksmogelijkheden ToepassingsgebiedZij worden voor velerlei doeleinden gebruikt, van wetenschap, marktonderzoek en filmproducties tot diverse media. Bijgevolg bestaan er zeer uiteenlopende transcriptieregels, waarvan de gedetailleerdheid varieert naar gelang van het toepassingsgebied en de procedure.

Transcripties hebben vele toepassingsgebieden - afhankelijk van het gebied en de procedure, verschilt de inspanning die nodig is om ze te produceren.

De keuze van een geschikte transcriptiemethode hangt af van de aspecten waarop men zich wil concentreren. Dit kunnen inhoudelijke, maar ook taalkundige aspecten zijn. Daarom is het raadzaam om, nog voordat een gesprek wordt gevoerd, op de hoogte te zijn van het toepassingsgebied en met name van de Doel van de verkregen gegevens.

Ook de ontvangers zijn hier belangrijk. Dit omvat ook de vraag hoe de afschriften zullen worden gebruikt. Zijn ze nodig voor intern onderzoek, zoals marktonderzoek, of voor openbare doeleinden, zoals kranten of filmproducties? Afhankelijk daarvan kunnen dan verdere werkstappen worden ondernomen.

De transcriptieprocedures verschillen niet alleen naar gelang van het toepassingsgebied, maar worden met name ook bepaald door het doel van de verkregen gegevens.


Transcriptie in de wetenschap

Transcriptie in de wetenschap

Terug naar de inhoudsopgave

In de wetenschap worden veel interviews afgenomen, vooral op het gebied van kwalitatief onderzoek. Voor latere codering zouden deze van tevoren moeten worden opgeschreven.

De De noodzaak van de transcriptie verschilt weinig van het concrete doel van het gebruik.Of het nu gaat om een bachelorscriptie, masterscriptie, doctoraalscriptie of een eigen onderzoeksproject aan een onderzoeksinstituut, universiteit of hogeschool.

Voor scripties en/of studies aan universiteiten hangt de keuze van de transcriptiemethode af van het wetenschappelijke gebied en de focus. Transcripties worden vaak gebruikt in de economische en sociale wetenschappen.

In sommige gevallen worden deze echter alleen gebruikt als een middel om Onderzoeksinstrumentenom de mening van deskundigen of personeel over specifieke kwesties te documenteren. Bij de analyse/evaluatie gaat het dan in de eerste plaats om de inhoud en minder om het soort verklaring.

Transcripties worden aanbevolen als onderzoeksmiddel, en het is de inhoud die het zwaarst telt - in de meeste gevallen zijn eenvoudige procedures geschikt.

Afhankelijk van het doel van de evaluatie worden eenvoudige of meer ingewikkelde transcriptieprocedures gebruikt. Bij eenvoudige transcriptiesystemen staat de inhoud op de voorgrond, terwijl bij complexere procedures ook met de inhoud rekening wordt gehouden. Taalkundige aspecten zoals intonatie, spreker overlappingen en andere paraverbal aspecten worden in aanmerking genomen.

Naast inhoudelijke aspecten kunnen ook taalkundige aspecten op de voorgrond treden. Hoe meer linguïstische aspecten in aanmerking worden genomen, hoe complexer het transcriptieproces.

Tenzij er een taalkundig of ander linguïstisch aspect op de voorgrond staat, verdient het aanbeveling het transcript zo eenvoudig mogelijk te houden.

Aanvullende informatie die niet relevant is voor een evaluatie, zoals spreeksnelheid, toonhoogtecurves enz. moeten in deze transcripties worden verwaarloosd. De complexiteit van de transcriptieprocedures wordt weerspiegeld in de Leesbaarheid zodat die afschriften onleesbaar en moeilijk toegankelijk kunnen lijken voor buitenstaanders. Bovendien kunnen, door de nadruk op linguïstische aspecten, andere aspecten zoals semantische inhoud naar de achtergrond worden gedrongen.

Hoe ingewikkelder het transcriptieproces, hoe moeilijker het toegankelijk en leesbaar is.

Wetenschappelijke transcripties moeten zo nauwkeurig mogelijk weergeven wat er is gezegd. Afvlakking, d.w.z. een aanpassing ten gunste van de leesbaarheid, mag niet worden uitgevoerd, omdat dit de inhoud kan vervormen.

Voor scripties, is het ook raadzaam om het afgeronde afschrift te hebben Proeflezer om de hoogst mogelijke kwaliteit van het transcript te bereiken. Voor dit doel biedt abtipper.de de wetenschappelijke transcriptie die de transcripties controleert volgens het vier-ogen principe.

Het voltooide volledige transcript wordt dan ingevoegd in de versie die moet worden ingeleverd in de Aanhangsel van het proefschrift ingevoegd. Indien het proefschrift in boekvorm wordt uitgegeven, bijvoorbeeld in het geval van een doctoraalscriptie, kunnen de volledige transcripties in de gedrukte versie vaak achterwege worden gelaten.

In het geval van wetenschappelijke transcriptie wordt het transcript bovendien gecontroleerd door een corrector - dit wordt aanbevolen voor proefschriften.

Transcriptie wordt over het algemeen niet beschouwd als een kernelement van wetenschappelijk onderzoek. Uitbesteding aan een dienstverlener wordt daarom ook voor scripties toelaatbaar geacht, maar moet in individuele gevallen met de verantwoordelijke supervisor worden besproken.


Transcripties met het oog op wetenschappelijke inhoudsanalyse

Transcriptie voor wetenschappelijke inhoudsanalyse

Terug naar de inhoudsopgave

Inhoudelijke analyse richt zich meestal op wat er daadwerkelijk is gezegd en minder op het "hoe", d.w.z. met welke nadruk en snelheid het is gezegd. De inhoud van interviews op het gebied van bedrijfs- en marktonderzoek wordt vaak geanalyseerd.

Voor een zuiver Inhoudelijke analyse het transcript moet zo eenvoudig mogelijk worden gehouden, aangezien bijkomende informatie, zoals het aantal pauzes in de toespraak, irrelevant is voor de eigenlijke inhoud. Bovendien is het raadzaam regelnummering of tijdstempels op te nemen, zodat het afschrift citeerbaar is. Wetenschappelijke proefschriften moeten ook door een redacteur worden gecontroleerd.

Bij een zuivere inhoudsanalyse moet het transcript zo eenvoudig mogelijk worden gehouden - bovendien kunnen regelnummering en tijdstempels nuttig zijn.

Voor wetenschappelijke doeleinden is automatische spraakherkenning nog niet toereikend, of vergt zij veel werk bij de nabewerking.


Transcriptie met het oog op linguïstische analyse

Terug naar de inhoudsopgave

De uitgebreide procedures zijn bijzonder geschikt voor wetenschappelijke analyses waarin bijzondere linguïstische verschijnselen, zoals stotteren, maar ook spanningen, moeten worden behandeld. Hier ligt de nadruk niet op de inhoud van wat gezegd wordt, maar op de manier van uitdrukken.

Op het gebied van de sociale wetenschappen bieden zich vaak uitgebreide procedures aan - De TIQ-procedure is een alternatief, maar zeer complex.

Een zeer uitvoerige procedure is de TIQ-procedure. Hier worden onder andere ook sprekersoverlappingen en intonatie genoteerd. Deze methode moet echter alleen worden gekozen als deze informatie absoluut noodzakelijk is. Anders belemmert de manier waarop TIQ en andere ingewikkelde procedures worden gepresenteerd de leesbaarheid.

Op taalkundig gebied kunnen veel parameters worden ingesteld. De complexiteit van de transcriptieprocedure hangt af van de focus van de onderzoeksvraag. Meestal echter zijn de procedures in de taalkunde zeer ingewikkeld. Bij linguïstische transcripties kan de nadruk liggen op hoe iets gezegd wordt, d.w.z. hoe een uiting fonetisch tot stand komt, maar ook op wat er gezegd is (vooral op het gebied van de pragmatiek). Mogelijke onderzoeksbenaderingen van linguïstische transcripten zijn dialectonderzoek, taalverwervingsonderzoek, sociolinguïstisch onderzoek en nog veel meer.

Transcriptieprocedures op het gebied van de taalkunde zijn gewoonlijk zeer complex.

Voor studies over dialectonderzoek en taalverwerving kan het IPA, d.w.z. de fonetische transcriptie, worden gebruikt, zoals meestal het geval is in de universitaire context. Het nadeel hiervan zijn de speciale tekens van het IPA, die op geen enkel gangbaar toetsenbord te vinden zijn.

Daartoe worden extensies aanbevolen waarmee de speciale tekens gemakkelijk kunnen worden ingevoegd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via de volgende link van de UCL (University College London):
https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/phonetics/

Voor fonetische transcripties en analyses wordt ook het gratis programma PRAAT aanbevolen. Het spraaksignaal wordt weergegeven in een spectrogram en als een oscillogram en kan op verschillende niveaus worden geannoteerd (b.v. op geluids-, woord- of zinsniveau). Bovendien biedt het programma uitgebreide functies, zoals een objectvenster waarin grafische voorstellingen kunnen worden gemaakt.

Transcriptie voor linguïstische analyse

Indien het onderzoeksdoel pragmatisch georiënteerd is, zijn complexe procedures zoals HIAT of GAT2 geschikt. Deze procedures worden toegelicht in hoofdstuk 3.3.3. Eenvoudige procedures en ook linguïstische afvlakking zijn op dit gebied niet geschikt.

Voor pragmatische of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen zijn HIAT of GAT2 geschikt.


Transcriptie in marktonderzoek

Transcriptie in marktonderzoek

Terug naar de inhoudsopgave

Bij marktonderzoek worden gewoonlijk interviews afgenomen met het oog op het verzamelen van gegevens. Dit gebeurt vaak in de vorm van enquêtes - vaak in de vorm van telefonische interviews - of focusgroepen op het desbetreffende gebied. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen diagnoses worden gesteld en voorspellingen worden gedaan over de toekomstige markt- en produktontwikkeling en kunnen bovendien strategische en operationele marketingmaatregelen worden gepland.

De nadruk ligt dus vooral op inhoudelijke aspecten, de belangstelling op het gebied van marktonderzoek gaat immers uit naar de optimalisering van diensten en produkten. Daarom spelen aspecten als de para- en non-verbale communicatie van de interviewdeelnemers zelden een rol en is transcriptie volgens eenvoudige regels meestal voldoende. Vaak zijn de gegevens strikt vertrouwelijk, zodat personen, plaatsen of instellingen anoniem worden gemaakt. 

Op het gebied van marktonderzoek gaat het vooral om de inhoud van de interviews - eenvoudige procedures zijn daarvoor het meest geschikt.

Bij internationale studies in verschillende talen is transcriptie met onmiddellijke vertaling in een standaardtaal (bv. Duits of Engels) aan te bevelen, zodat alle bestanden dan uniform zijn en kunnen worden geanalyseerd.


Transcriptie in filmproductie

Transcriptie in filmproductie

Terug naar de inhoudsopgave

Films, interviews, beeldvideo's en andere bestanden - meestal in videoformaat - worden voor de filmproductie getranscribeerd. Aangezien de afschriften vaak voor het publiek bestemd zijn, is het van belang dat het afschrift gemakkelijk leesbaar is en in vlotte taal is geschreven. In dit opzicht is een transcriptie volgens eenvoudige regels, die kan worden aangevuld met afvlakking, geschikt voor dit doel.

Transcripties op het gebied van filmproductie zijn vaak voor het publiek - het is daarom belangrijk dat ze goed leesbaar zijn en vloeiend spreken.

Transcripties worden in de filmproductie om verschillende redenen gemaakt. Enerzijds helpen zij bij het schiften, d.w.z. bewerken van het ruwe materiaal, aangezien oninteressante en ongeplande sequenties sneller en gemakkelijker kunnen worden gevonden op basis van het transcript en, indien nodig, bewerkt.

Hiertoe is het ook nuttig tijdstempels in te stellen, zodat precies kan worden nagegaan wie wat zegt op welk tijdstip en met welke tussenpozen dit gebeurt. Tijdstempels helpen dus om het relevante materiaal te filteren.

In transcripties van films moeten tijdstempels worden opgenomen om de sprekersbijdragen te kunnen toewijzen.

Transcripties kunnen ook eerst worden gemaakt voor het maken van ondertitels. Deze dienen vaak als basis voor vertalingen in andere talen.


Transcriptie in media en journalistiek

Transcriptie in media en journalistiek

Terug naar de inhoudsopgave

Op het gebied van de media worden interviews en individuele lezingen, zoals podcasts, vaak getranscribeerd. De afgewerkte transcripties worden gepubliceerd op websites of in kranten, dus de inhoud is wat hier telt.

Gewoonlijk worden dergelijke transcripties extra gladgestreken om de tekst leesbaar te maken en passages die niet relevant zijn voor de inhoud uit te filteren. Voor podcasts, bv. op YouTube, worden transcripts ook gebruikt als ondertitels. Ook hier moeten tijdstempels worden ingesteld.

Ondertitels, en dus ook tijdstempels, zijn ook nuttig op andere gebieden van de media, zoals podcasts.


Transcriptie van toespraken, vergaderingen en lezingen

Transcriptie van toespraken, vergaderingen en lezingen

Terug naar de inhoudsopgave

Toespraken, vergaderingen en lezingen kunnen onder verschillende omstandigheden en voor verschillende doeleinden worden opgenomen en getranscribeerd. In het algemeen zijn er enkele punten die in overweging moeten worden genomen:

Enerzijds zijn er soms voorbereidende gesprekken en daaropvolgende discussies die niet altijd hoeven te worden getranscribeerd. Alvorens tot transcriptie over te gaan, is het dus zinvol na te gaan welk gedeelte van de opname relevant is voor de verdere analyse. Anderzijds moet er rekening mee worden gehouden dat in vergaderingen verschillende sprekers tegelijk het woord kunnen voeren. Dit is vergelijkbaar met groepsinterviews. Verschillende mensen kunnen ook spreken tijdens lezingen en toespraken.

Bijgevolg moeten bij de transcriptieprocedure de sprekers duidelijk worden aangeduid en moet rekening worden gehouden met sprekerswisselingen, met inbegrip van overlappingen indien nodig. In de meeste gevallen wordt echter een eenvoudige procedure aanbevolen. De transcripties zijn dan gemakkelijk te begrijpen voor alle deelnemers of mogelijke lezers.

Bij toespraken, vergaderingen en presentaties zijn er vaak meerdere sprekers - daarom moeten de sprekers duidelijk worden aangewezen en moeten sprekerswisselingen worden gemarkeerd.


Transcriptie voor biografieën

Transcriptie voor biografieën

Terug naar de inhoudsopgave

Biografieën documenteren een leven of een periode uit het leven. Vaak worden biografieën over het leven van beroemde of interessante persoonlijkheden ter beschikking van het publiek gesteld, zodat het aspect leesbaarheid een overheersende rol speelt. Het is zelfs raadzaam de biografie te laten afvlakken, aangezien stotteringen of herhaalde woorden de leesbaarheid schaden.

Vooral wanneer biografieën worden gepubliceerd, moeten de transcripties eenvoudig worden gehouden - alleen voor karakterisering kunnen uitgebreide procedures nuttig zijn.

Tegelijkertijd kan het voor een transcriptie op het gebied van de biografie in bijzondere gevallen nuttig zijn rekening te houden met para- en non-verbale communicatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor een precieze karakterisering van de persoon: gedraagt de persoon zich in bepaalde situaties geïrriteerd, onnozel of gereserveerd?


Bestel uw transcriptie nu bij abtipper.de!


Verdere vragen en antwoorden

Waar heb je een transcriptie voor nodig?

A Transcriptie is altijd nodig wanneer men de inhoud van een audio- of video-opname nodig heeft voor een latere analyse.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een inhoudsanalyse in de sociale wetenschappen of een linguïstische analyse. Maar ook in marktonderzoek of journalistiek zijn transcripties nodig voor verdere evaluatie en gebruik van het gesproken woord.

✅ Is een volledige transcriptie echt nodig?

De aanzienlijke inspanning die een volledige transcriptie van interviews vergt, leidt soms tot de vraag of dit eigenlijk wel nodig is. Uitschrijven eigenlijk nodig is.

Voor wetenschappelijke interviews is een volledige transcriptie onontbeerlijk, aangezien dit de enige manier is om de gebruikte bronnen te verifiëren. Op andere toepassingsgebieden van transcripties, b.v. bij marktonderzoek, kan soms worden volstaan met een beknopt transcript zonder volledige transcriptie.

✅ Wat is het verschil tussen transcripties voor wetenschap, marktonderzoek en journalistiek?

In principe verschillen de transcripties vooral met betrekking tot de gebruikte Regels voor de transcriptie.

Voor een Transcript voor marktonderzoek of journalistiek, worden eigenlijk altijd eenvoudige transcriptieregels gebruikt. Met een wetenschappelijke Transcript Soms worden eenvoudige regels gebruikt (b.v. voor een inhoudsanalyse) en soms geavanceerde regels (b.v. voor een taalkundige analyse).

We starten uw project vandaag nog: