Alle maatregelen voor communicatie zonder drempels uit één bron

abtipper.de is uw partner voor communicatie zonder drempels. Wij creëren voor u een gratis en zullen u ook graag ondersteunen bij de implementatie.

Regel uw vrijblijvende consultatie afspraak!


abtipper.de is de grootste Duitse aanbieder van audio- en videotranscriptiediensten. Onze referenties:

typende referenties


Vraag nu uw offerte aan voor
toegankelijke communicatie!

Vraag nu uw offerte aan voor
toegankelijke communicatie!

Toegankelijke communicatie betekent dat barrières worden geslecht, wettelijke voorschriften worden nageleefd en betrokkenheid wordt getoond. 


Verdere informatie over toegankelijke communicatie


Studie over toegankelijk online onderwijs aan Duitse universiteiten

Barrièrevrije communicatie

In Duitsland wonen meer dan 80.000 doven die het recht hebben aan de samenleving deel te nemen.

Om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen Toegankelijke communicatie hebben wij samen met de Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studenten und Absolventen e.V. (BHSA) een enquête gehouden. (BHSA) heeft een Onderzoek naar toegankelijk online onderwijs aan Duitse universiteiten onderzoek.

Hieruit blijkt dat er al veel is bereikt, maar dat tot dusver slechts 28% van het online-onderwijs in Duitsland drempelvrij is. Er is dus behoefte aan actie!

De Resultaten van de enquête kan gratis worden gedownload via de volgende link: 

Download de resultaten

 

Gehandicapten hebben recht op onderwijs. Dit omvat ook drempelloze toegang tot het algemeen hoger onderwijs. Als gevolg van de aanhoudende Coronapandemie wordt aan de Duitse universiteiten sinds enkele semesters hoofdzakelijk online-onderwijs gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van PDF's, video's en podcasts. Hoe toegankelijk zijn studies momenteel voor mensen met een handicap?

Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat aan de deelnemende hogescholen en universiteiten het onderwerp digitale toegankelijkheid komt slechts in beperkte mate aan bod wordt aangepakt. Gemiddeld verklaren de deelnemende universiteiten, dat slechts 28 procent van het online onderwijs al toegankelijk is.. Aan geen enkele van de deelnemende universiteiten is alle online-onderwijs toegankelijk.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er dringend actie moet worden ondernomen op het gebied van toegankelijke communicatie in het online-onderwijs. Ook met het oog op de voortdurend veranderende juridische situatie is het voor hogescholen en universiteiten uiterst zinvol om zich op het gebied van toegankelijke communicatie te verbeteren.


Het onderzoek naar communicatie zonder drempels in het online-onderwijs aan Duitse universiteiten werd uitgevoerd door abtipper.de in samenwerking met de Federale Werkgroep van studenten en afgestudeerden met gehoorstoornissen e.V.BHSA in het kort.

De BHSA is een contactpunt voor vragen en problemen in het dagelijkse leven van slechthorende studenten. Het ziet zichzelf als een zelfhulpgroep voor slechthorenden tijdens hun studies en bij het begin van hun loopbaan. De activiteiten omvatten communicatietraining en inleidende seminars. De BHSA is opgericht in 1986 en telt ongeveer 300 leden.


De resultaten in detail - samenvatting

De studie beoogt toegankelijkheid in online onderwijs aan Duitse universiteiten. aan Duitse universiteiten. Het gaat om digitale toegankelijke communicatie, d.w.z. toegankelijk internet. Toegankelijke communicatie omvat verschillende toegankelijkheidsmaatregelen, waaronder het gebruik van eenvoudige taal, gebarentaal, schriftelijke vertolking, ondersteunende communicatie en technologieën, audiobeschrijving en ondertiteling voor mensen met gehoorproblemen. Door het gebruik van deze maatregelen in online digitaal onderwijs hoopt men communicatiebarrières te verminderen of volledig weg te nemen.

Het onderzoek beoogt aan te tonen in welke mate digitale toegankelijkheid wordt geïmplementeerd en nagestreefd in het online onderwijs. Daartoe werd een enquête gehouden onder de titel "Toegankelijke communicatie in online-onderwijs aan hogescholen en universiteiten". 28 vertegenwoordigers van verschillende Duitse hogescholen en universiteiten hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat aan de deelnemende hogescholen en universiteiten de Het thema digitale toegankelijkheid speelt een steeds belangrijkere rol speelt.

De deelnemende universiteiten geven aan dat gemiddeld 28 procent van het online onderwijs al toegankelijk is.

Aan geen enkele van de deelnemende universiteiten is alle online-onderwijs toegankelijk. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er dringend actie moet worden ondernomen op het gebied van toegankelijke communicatie in het online-onderwijs. Ook met het oog op de voortdurend veranderende juridische situatie is het voor hogescholen en universiteiten uiterst zinvol om zich op het gebied van toegankelijke communicatie te verbeteren.


Achtergrond van de studie over toegankelijke communicatie

Aangenomen wordt dat communicatiebarrières worden opgeworpen door mondelinge of schriftelijke teksten en het gebruik van bepaalde media die niet zijn aangepast aan de beoogde ontvangende groep, in dit geval de studenten. De doelgroep "studenten" is zeer heterogeen en bestaat uit mensen met en zonder handicap, mensen met uiteenlopende levenssituaties en/of mensen met Duits als moedertaal of vreemde taal.

In de loop van dit onderzoek wordt onder online-onderwijs verstaan digitaal onderwijs met behulp van het internet. Er wordt gebruik gemaakt van systemen en software zoals Moodle, Zoom, BigBlueButton of Dropbox. Een deel van het onderwijs wordt ondersteund door het uploaden van audio- en/of videobestanden.

In dit verband moet de externe en interne internetpresentatie van instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten in overeenstemming zijn met de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten (BGG) over de uitvoering van de Richtlijn (EU) 2016/21022 van het Europees Parlement en de Raad betreffende drempelvrije toegang tot websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties worden zodanig ontworpen dat de inhoud waar mogelijk drempelvrij toegankelijk is. Ook moet worden opgemerkt dat op basis van de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten (BGG), federale staatswetten zoals de Saksische Integratiewet (SächsInklusG) of de Wet gelijke behandeling gehandicapten Nedersaksen (NBGG) bestaan.


Aanpak van de studie over toegankelijke communicatie

Het onderzoek beoogt aan te tonen in welke mate digitale toegankelijkheid wordt geïmplementeerd en nagestreefd in online onderwijs. Daartoe werd een enquête gehouden onder de titel "Toegankelijke communicatie in online-onderwijs aan hogescholen en universiteiten". De enquête was gericht aan ca. 430 persbureaus van Duitse hogescholen en universiteiten gericht.

De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • In hoeverre houden de hogescholen en universiteiten zich aan de richtlijnen voor drempelvrije communicatie in het online-onderwijs?
  • Als dit nog niet gedaan is of slechts gedeeltelijk gedaan is: Waarom worden de eisen nog niet nageleefd?
  • Wat moet er gebeuren om online onderwijs op korte termijn toegankelijk te maken?

Op basis van de ontvangen antwoorden kan de weging van digitale toegankelijkheid in online onderwijs in het hoger onderwijs worden afgeleid. Bovendien kunnen de resultaten worden gebruikt om expliciete suggesties te doen voor verbetering bij de aanpak van het thema digitale toegankelijkheid.


Evaluatie van de resultaten van de studie over toegankelijke communicatie

De gedetailleerde resultaten en de antwoorden op elke afzonderlijke vraag zijn te vinden in de gedetailleerde versie van de studie.

Op basis van de ontvangen antwoorden kan de weging van digitale toegankelijkheid in online onderwijs in het hoger onderwijs worden afgeleid. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat aan de deelnemende hogescholen en universiteiten speelt het thema digitale toegankelijkheid een steeds belangrijkere rol.. De tenuitvoerlegging van toegankelijke communicatiemaatregelen is echter niet altijd volledig.

Er zijn ongeveer 75% van de hogescholen en universiteiten heeft een toegankelijkheidsfunctionaris of een soortgelijk gemachtigd persoon.Het ontbreekt deze personen echter aan de kennis, middelen en (personele) ondersteuning om digitale toegankelijkheid te implementeren en te handhaven. Een van de redenen hiervoor is dat de wettelijke eisen inzake toegankelijkheid niet of slechts gedeeltelijk bekend zijn. In het wintersemester 2021/22 varieerde het aandeel van online onderwijs sterk; gemiddeld was de helft van het onderwijs digitaal, de andere helft vond plaats in face-to-face onderwijs. Sommige IHO's boden alleen face-to-face-onderwijs aan, terwijl andere IHO's alleen online-onderwijs aanboden.

De deelnemende hogescholen en universiteiten toonden openlijk aan dat de Percentage toegepaste maatregelen voor communicatie zonder drempels zeer laag faalt. Slechts 15 procent biedt altijd "Toegankelijke documenten om te downloaden/per e-mail te versturen", 8 procent biedt altijd "Ondertitels voor video-opnamen" en slechts 4 procent biedt altijd "Transcripties van audio- en video-opnamen". Veel maatregelen, zoals "audiobeschrijving voor video-opnamen" of de terbeschikkingstelling van gebarentolken voor video- of telefoonconferenties" worden slechts gedeeltelijk of op verzoek aangeboden. Maatregelen zoals de terbeschikkingstelling van "schriftelijke tolken tijdens video- of telefoonconferenties" worden door 75% nooit genomen.

De deelnemende IHO's verklaren dan ook dat gemiddeld 28% van het online-onderwijs al toegankelijk is. Aan geen enkele van de deelnemende universiteiten is alle online-onderwijs toegankelijk; de hoogste geschatte waarde was 80 procent.

De enquête aan Duitse universiteiten over het onderwerp "Toegankelijk online-onderwijs" heeft duidelijk gemaakt dat toegankelijkheid nog steeds niet erg aanwezig is in het dagelijkse digitale studentenleven.

Vooral communicatiebarrières die worden veroorzaakt door de zintuigen of de cognitieve gesteldheid van de deelnemers aan de communicatie en een niet-barrièrevrije omgeving worden nauwelijks aangepakt. Zoals gehoor- of gezichtsstoornissen.

Communicatiebarrières die ontstaan door het gebruik van bepaalde media, zoals tekstdocumenten, audio- of videobestanden, die niet aangepast zijn aan de beoogde ontvangers, in dit geval de leerlingen, kunnen worden verminderd door het gebruik van maatregelen voor drempelvrije communicatie. Deze omvatten het gebruik van gebarentaaltolken, ondertiteling en de verstrekking van toegankelijke tekstdocumenten die door een schermlezer kunnen worden gelezen.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er dringend actie moet worden ondernomen op het gebied van toegankelijke communicatie in het online-onderwijs. Ook met het oog op de voortdurend veranderende juridische situatie is het voor hogescholen en universiteiten uiterst zinvol om zich te verbeteren op het gebied van toegankelijke communicatie.


 

Belangrijke termen over het onderwerp toegankelijke communicatie

Terug naar de inhoudsopgave

Wat is gebarentaal tolken?

Tolken voor gebarentaal vertalen de Duitse gesproken taal in gebarentaal en omgekeerd. Zij vergemakkelijken de communicatie tussen slechthorenden en horenden. In Duitsland wordt vooralsnog Duitse gebarentaal (DGS) of Gebaren Begeleidend Spreken (LBG) gebruikt.

Wat is schriftelijke interpretatie?

Schriftelijke tolken geven toespraken, lezingen of andere gesproken bijdragen schriftelijk weer. De tekst kan bijvoorbeeld worden bekeken op een tablet of op een scherm. Een snelle schriftelijke vertolking maakt de deelname van slechthorenden mogelijk.

Wat is een transcriptie?

Een transcriptie is een transcriptie van audio- en video-opnamen. In tegenstelling tot het schriftelijke tolken wordt de tekst niet gelijktijdig met de mondelinge tekst weergegeven. Het afschrift wordt achteraf gemaakt.

Wat is een audiobeschrijving?

Audiobeschrijving is de term die wordt gebruikt voor beschrijvingen van beelden en situaties die worden uitgesproken tijdens pauzes in de dialoog. Acties, personen of instellingen worden beschreven. Samen met de originele soundtrack stelt audiobeschrijving blinden en slechtzienden in staat video's en films te begrijpen.

Wat zijn toegankelijke documenten?

Toegankelijke documenten kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk worden gelezen door schermlezers, en zijn dus toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Hiervoor bestaan verschillende wettelijk geregelde vereisten. Vooral de juiste opmaak is belangrijk, maar ook een verstandige structurering van de inhoud verhoogt de leesbaarheid van tekstdocumenten.

Wat zijn toegankelijke ondertitels?

Toegankelijke ondertitels bevatten, in tegenstelling tot eenvoudige ondertitels, akoestische informatie zoals muziek, geluiden of uit-stemmen, maar ook paralinguïstische elementen zoals volume, toonhoogte of stemmodificaties zoals lachen of huilen.

Deze elementen zijn bruikbaar en stellen slechthorenden in staat een videobestand volledig te openen. Zij brengen dus hetzelfde kennisniveau over dat horende mensen via de audio ontvangen.

We starten uw project vandaag nog: