Tillægget til en afhandling

Afhandling Tillæg

Hvis du ønsker at bære en akademisk titel, vil du ikke være i stand til at undgå at skrive en afhandling. Formålet med en videnskabelig artikel er at forfølge sit eget spørgsmål i forbindelse med udvalgte forskningslitteratur.

Ud over den tilsvarende videnskabelige udførelse af tekstdelen lægger universiteter og gymnasier særlig vægt på den korrekte form og frem for alt på den fuldstændige og korrekte angivelse af kilderne. De formelle krav er normalt uafhængige af specialetypen, dvs. det samme for studieafhandlingen, bachelorafhandlingen, speciale eller ph.d.-afhandling.


Tillæg Bachelor afhandlingMange flere nyttige tips kan også findes i vores e-bog Optagelse, indtastning, analyse – guide til at gennemføre interviews og transskriptioner.

Bogen er tilgængelig som en gratis download:Find ud af alt om transskription &Co nu!


I princippet bør følgende indhold ikke mangle i tillægget til et videnskabeligt dokument:

  • Bibliografi (om nødvendigt adskilt af primære og sekundære kilder eller af online- og offlinekilder)
  • Liste over figurer (hvis der er illustrationer, indsættes nogle også i begyndelsen før arbejdet)
  • Tabelmappe (hvis der er tabeller, indsættes nogle også i begyndelsen før arbejdet)
  • Filmmappe (hvis der er videokilder)
  • Lydmappe (hvis der er lydkilder)
  • Fuld udskrifter (hvis der var interviews)
  • Interview guide (hvis der var interviews)
  • Andre kilder, der er relevante for arbejdet (f.B. måledata)
  • Formel information og forsikring (f.B. sikkerhed for, at arbejdet blev skabt i hånden)

Dette gælder for alle akademiske artikler, dvs. specialer, bacheloropgaver, kandidatopgaver, masteropgaver og doktorafhandlinger, terminsprøve og andre.

Der er normalt på det respektive institut,hvor afhandlingen er lavet, en præcis specifikation af, hvad der skal indgå i hvilken form. Nogle punkter er dog de samme i næsten alle specifikationer, hvilke og hvordan disse kilder skal anføres i værkets såkaldte tillæg, er beskrevet nedenfor.


Speciale tillæg som den sidste del af afhandlingen

I mange tilfælde specificerer typografiarket for det respektive institut, hvilke formelle krav en videnskabelig afhandling med et tillæg skal opfylde. Der er undertiden store forskelle mellem de forskellige studieretninger. Henvisningerne er dog under alle omstændigheder en del af det videnskabelige arbejde og er integreret som overskrift i indholdsfortegnelsen, som allerede vises før tekstdelen. Som følge heraf danner de deres egne skitsepunkter: Hvis konklusionen f.eks.

I de fleste tilfælde er en afhandling med et tillæg struktureret efter følgende princip:

Afslutningen af værket, som repræsenterer tekstdelens konklusion, efterfølges normalt af bibliografien,hvor de citerede forfattere er opført alfabetisk. Disse omfatter forfattere af uafhængigt offentliggjorte bøger, essays i antologier, tidsskriftsartikler eller avisartikler. Hvis flere værker af en forfatter citeres, er de opført i kronologisk rækkefølge. I nogle tilfælde skelnes der f.eks. i en litteraturanalyse også i bibliografien mellem primær og sekundær litteratur, som kan oplistes adskilt fra hinanden. En sondring mellem primære og sekundære kilder kan også være nyttig til film- eller præstationsanalyser. Det er dog den studerendes og den tilsynsførende undervisers ansvar.

Bibliografien efterfølges ofte af en alfabetisk liste over onlinekilder,forudsat at der skelnes mellem trykte medier og websteder i forbindelse med arbejdet. Hvis denne sondring ikke foretages, sorteres onlinekilderne alfabetisk efter forfatter sammen med bibliografien. Hvis ingen forfatter er kendt for nogle kilder, kan disse oplysninger erstattes af angivelsen Anonym.

Film skal også anføres på listen over kilder, for hvilke der kan oprettes en separat filmmappe. Derudover skal alle foto-, video- og lydkilder, der bruges, samt tabeller, der bruges i den fortløbende tekst, navngives, som der også kan oprettes mapper til. Fotos er opført i tabelform i en såkaldt tabel over figurer, videokilder i en videomappe,lydkilder i en lydmappe og tabeller logisk i en tabelmappe.


Udskrifter i afhandlingens tillæg

Endelig indsamles udestående kilder under navnet på bilaget. Dette omfatter alle dokumenter og indsamlede medier, der også var vigtige for at få kendskab til arbejdet, men ikke kan klassificeres i de kategorier, der allerede er anført.

Dette omfatter særligt gennemførte interviews (f.eks. transskription af ekspertinterviews)og spørgeskemaer, der blev evalueret som en del af arbejdet. Noter eller dagbogsnotater kan også fremgå af tillægget, forudsat at de har spillet en rolle i tekstdelen, hvilket bl.a. er tilfældet i etnografiske undersøgelser.

Der kan ikke være for lang blindtarm, da alle udsagn i tekstdelen skal dokumenteres korrekt. Dette gør det lettere for censoren at korrigere og er den grundlæggende forudsætning for en komplet og korrekt afhandling med tillæg,som er den sidste forhindring på vej til den akademiske titel.

Ofte betragtes den vedhæftede fil som mindre vigtig og forsømt i redigering. Et manglende, defekt eller ufuldstændigt tillæg kan dog hurtigt føre til, at der ikke findes det komplette arbejde. Derfor bør du lægge en stor indsats i det. Vi er glade for at støtte dig i udarbejdelsen af de videnskabelige udskrifter af interviewene: 

Bestil din transskription fra abtipper.de nu!


Flere spørgsmål og svar

✅ Hvilke dele består afhandlingens tillæg?

The Tillæg til en afhandling skal altid indeholde en bibliografi over de anvendte videnskabelige litteraturkilder.

Hvis der er anvendt relevante kilder, skal der medtages yderligere lister, f.eks. en filmliste, en lydliste, fuldstændige udskrifter af interviews og en interviewguide.

Endelig er det nødvendigt med formelle erklæringer og forsikringer, f.eks. om, at arbejdet er skrevet uafhængigt. Den præcise formulering varierer fra universitet til universitet og er normalt offentliggjort i eksamensreglementet.

✅ Hvordan opretter appendiks af en afhandling?

The Tillæg til afhandlingen bør udarbejdes meget omhyggeligt. Manglende, ufuldstændige eller ukorrekt formaterede bilag kan føre til, at hele afhandlingen mislykkes.

Det første, du skal gøre, er at læse fakultetets eksamensregler for at se, hvad de kræver for bilagets form og indhold.

Derefter skal du oprette alle bilagets dele trin for trin. I bibliografien skal alle anvendte kilder f.eks. anføres i alfabetisk rækkefølge. Hvis der er foretaget interviews, skal de være fuldstændigt transskribere dem og medtage dem også i bilaget.

✅ Er tillægget forskelligt for en bachelor,kandidat- eller ph.d.-afhandling?

I omfang ja, i form nr.

Enhver videnskabelig artikel bør indeholde et korrekt struktureret og formelt korrekt bilag . Kravene er ikke forskellige for en semesteropgave, en bacheloropgave, en kandidatopgave, en doktordisputats eller en anden forskningsopgave.

Bilagets omfang bestemmes af de formelle krav og antallet af kilder. I forbindelse med en doktorafhandling må der forventes væsentligt flere sider end i forbindelse med en bachelorafhandling.

✅ Hvor går afhandlingens tillæg hen?

Tillægget er normalt den sidste del af afhandlingen. Det følger normalt den færdige tekst umiddelbart efter arbejdets konklusioner.

Vi starter dit projekt i dag: